Sakramenty

Sakrament chrztu świętego

 

Chrzty odbywają w niedzielę podczas mszy św. o godzinie 13.00

Dokumenty:

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:

1. dowód osobisty rodziców

2. odpis aktu urodzenia dziecka

3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)

5. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

6. w przypadku gdy rodzice nie mieszkają na terenie parafii, zgoda na chrzest wydana przez Proboszcza parafii zamieszkania

Rodzice chrzestni

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący chrześcijanie, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania. Osoby spoza Parafii powinny legitymować się odpowiednim zaświadczeniem od swego księdza proboszcza. Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pokuty, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

Chrzest z wody

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, jeżeli warunki nie pozwalają na uroczysty chrzest w kościele, należy ochrzcić je „z wody” w domu lub w szpitalu, a później – w czasie ustalonym z duszpasterzami – uzupełnić obrzęd w kościele. Sakrament chrztu można udzielić tylko raz.

Sakrament bierzmowania

 

Bierzmowanie przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum.

Dokumenty:

1. metryka chrztu

2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety

3. w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Kandydat do sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do:

Szacunku wobec Boga i drugiego człowieka w słowach, gestach i zachowaniach zarówno w szkole jak i poza nią;

Systematycznego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej

Zdobycia wymaganej wiedzy i otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych;

Uzyskania pozytywnej opinii księdza lub katechety;

Godnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;

Uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i próbach;

Codziennej, wytrwałej modlitwy o dary Ducha Świętego;

Uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych oraz spowiedziach okresowych;

Zdania egzaminu końcowego w Parafii zamieszkania.

W ramach całorocznego przygotowania należy uczestniczyć we Mszy św. o godz. 17.00 i spotkaniach ogólnych w każdą czwartą niedzielę miesiąca od września do czerwca

Posiadanie indeksu bierzmowanych

Sakrament Eucharystii

 

1. Zgłosić dziecko do ,,I Komunii Świętej”

2. W ramach przygotowania należy uczestniczyć we Mszach św. i spotkaniach ogólnych dla dzieci i rodziców w każdą drugą niedzielę miesiąca od września do czerwca – Msze św. z udziałem dzieci o godz. 11.30

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

 (Komunia św. Generalna)

 

1. Należy zgłosić dziecko do ,,Generalnej Komunii Świętej”

2. W ramach przygotowania należy uczestniczyć we Mszach św. i spotkaniach ogólnych dla dzieci i rodziców w każdą trzecią niedzielę miesiąca od września do czerwca

Sakrament namaszczenia chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,14-15)

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo na każdą prośbę rodziny odwiedzamy chorych, a już na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie do chorego.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

 

• stół nakryty białym obrusem

• krzyż

• świece

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem

 

Sakrament pokuty i pojednania

 

Spowiedź przed każdą Mszą św. (zob. Nabożeństwa)

Sakrament małżeństwa

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

Przyjść i ustalić termin zawarcia związku małżeńskiego. Następnie:

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 3 m-ce)

4. Dowód osobisty

5. W przypadku gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią św. Tekli (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego z w/w dokumentami. Następnie otrzymują Licencję, która upoważnia do pobłogosławienia małżeństwa w parafii św. Tekli.

6. Istnieje również możliwość wydania w kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych zgody na przeprowadzenie badania kanonicznego poza parafią zamieszkania. Wówczas narzeczeni do dokumentów w punkcie 1,2,3,4 dołączają otrzymaną zgodę i następuje spisanie protokołu w parafii.

7. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka.

8. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

9. W terminie późniejszym przedstawiają:

Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego

Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii

Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

10. Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

· Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.

· Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów)

Sakramentalia – pogrzeb

1. Akt lub karta zgonu.

2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi i Komunii

św. jeśli zgon nastąpił poza parafią (wystawia je kapelan szpitala)